Slide
انرژی های پایدار
گروه داهی بنداد یکی از پیشگامان اجرای انرژی های پایدار در خاورمیانه است. در این زمینه کارشناسان ما قادر به اجرای پروژه های تولید انرژی و نیروگاه های انرژی پایدار به صورت کلید در دست و با اجرای تمامی مراحل مهندسی، تامین تجهیزات، ساخت و مدیریت پروژه هستند. همچنین مطالعات امکان سنجی در این حوزه نیز توسط متخصصین مربوطه انجام گرفته و بهترین راهکار برای مشتریان ارائه می گردد.
خدمات ما را کاوش کنید
Slide
انرژی های پایدار
گروه داهی بنداد یکی از پیشگامان اجرای انرژی های پایدار در خاورمیانه است. در این زمینه کارشناسان ما قادر به اجرای پروژه های تولید انرژی و نیروگاه های انرژی پایدار به صورت کلید در دست و با اجرای تمامی مراحل مهندسی، تامین تجهیزات، ساخت و مدیریت پروژه هستند. همچنین مطالعات امکان سنجی در این حوزه نیز توسط متخصصین مربوطه انجام گرفته و بهترین راهکار برای مشتریان ارائه می گردد.
خدمات ما را کاوش کنید

خدمات ما در زمینه انرژی های پایدار

نیروگاه برق آبی

گـــروه داهی بنداد دارای تیم های مختلفی از مهندسان مجرب و متخصص در رشته ها و زمینه های فعالیتی متفاوت اســـت که تبحر لازم را برای مهندسی، تأمین تجهیزات، ساخت و مدیریت پروژه های نیروگاهی و صنعتی برق آبی دارا هستند و به راحتی میتوانند پروژه ی طراحی تا احداث و تحویل یک نیروگاه آماده به کار را مدیریت کنند.

 فعالیتهای گروه داهی بنداد در زمینه ی مربوطه به حوزه ی تولید انواع نیروگاههای برق آبی به شکل زیر است:

انرژی موج آبی: 

بــه لطف انرژی مکانیکی که توسط حرکت امواج ایجاد میشود، میتوان با بهره گیری از توربین های آبی مخصـوص، امکان تولید بــرق را فراهم کرد. از مزایای تولیـد بـرق توسـط انرژی امواج، میتـوان تولیدِ بـرق بـدون وقفـه را نـام بـرد. ایـن منبـع انرژی، ویژگی های زیر را دارد:

انرژی خورشیدی

گــروه داهی بنداد در زمینه ی تولید انرژی بــا بهره گیری از منابع تجدیدپذیر، پایه و اساس فعالیت هایش را حول یکی از پربازده ترین روش ها گذاشـته است که از در دســترس ترین و مناسب ترین منبع انرژی، یعنی خورشـید، بـه دست می آیـد. بهره گیری از انرژی خورشیدی بـرای تولید بـرق خارج از شـبکه (Grid Off) و متصـل بـه شـبکه (Grid On) در روش های مختلفـی صورت میگیرد که گروه داهی بنداد، بنابر نیاز مشتریانش، در جهت ارائه ی مناسب ترین، بهینه ترین و به صرفه ترین منبع انرژی میتوانـد بـا تکیه بـر فرآینـد مهندسـی پـروژه و بررسـی اطلاعات و داده هـا، تجهیزات لازم را تـدارک دیده و اقـدام بـه احـداث نیـروگاه کنـد.

انرژی متمرکز حرارتی-خورشیدی (CSP)

حیطه ی تخصصی گروه داهی بنداد، انرژی متمرکز حرارتی - خورشـیدی (CSP ) اسـت کـه عملکرد آن براساس انعکاس نـور خورشـید و تمرکز آن بـر یک کالکتور اسـت تـا حـرارت لازم بـرای تبخیـر مایـع (غالبـا آب) فراهم شود و در ادامه، بخار داغ برای چرخاندن توربین یـا حرکت پیسـتون موتـور رفت و برگشـتی بـه کار رود و در عمـل، محـرک مکانیکـی محـرک الکتریکـی را بچرخانـد و بـرق تولیـد کنـد.

ذخیره سازی حرارت با نمک مذاب

بزرگترین ضعف سـامانه ی حرارتـی-خورشـیدی، ذخیره سـازی انـرژی اسـت کـه ایـن معضـل از طریق ذخیره سـازی حرارتـی بـا بهره گیـری از نمـک مـذاب تسهیل شـده اسـت. سـامانه حرارتی-خورشـیدی بر پایه ی دو فنـاوری کار میکند: بـرج مرکـزی: متمرکز سـاختن انعـکاس نور آینه ها روی بـرج کالکتور مرکزی تغـار سـهموی: در ایـن روش، از آینه هـای سهموی (مقعر) استفاده می شود کـه در کانون آنها یـک تیـوب حـاوی روغـن ناقـل حرارت وجـود دارد، بـا متمرکـز شـدن حرارت بـر روی تیـوب، روغـن داغ شـده و برای تبخیـر آب داخـل کانال هـا و لوله هـا بـه کار می رود و آب تبخیر شده مستقیما بـه توربیـن یـا موتـور منتقـل شده و برق تولید می کند.

انرژی خورشیدی (فوتو الکتریک)

گـروه داهی بنـداد در زمینـه ی تولیـد بـرق مسـتقیم از خورشـید نیـز فعالیـت میکنـد. انـرژی PV بهره گیـری از کالکتورهـای ثابـت یـا متحـرک بـرای جـذب نـور خورشـید و تبدیل مسـتقیم بـه برق با مزایـای ذخیره سـازی انـرژی الکتریکـی بـا روش اسـتفاده از مخـزن هیـدروژن و سـامانه ی ذخیره سـازی انـرژی باتـری اسـت.

برخی از مشتریان گرانقدر ما

با ما در تماس باشید

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما، با یکی از روش های زیر با ما تماس بگیرید.

استان تهران، شهرک غرب، خیابان سپهر غربی، گلبرگ دوم، پلاک 57

info@dahibondad.com

45 33 8000 (021) 98+

98 904 548 5247 +