• آوریل 15, 2024
  • شهرک غرب، تهران، ایران

Service Details

انرژی های پایدار

گروه داهی بنداد یکی از پیشگامان اجرای انرژی های پایدار در خاورمیانه است. در این زمینه کارشناسان ما قادر به اجرای پروژه های تولید انرژی و نیروگاه های انرژی پایدار به صورت کلید در دست و با اجرای تمامی مراحل مهندسی، تامین تجهیزات، ساخت و مدیریت پروژه (EPC) هستند.

خدمات ما در زمینه انرژی های پایدار:

هیدرو
الکتریک

انرژی موج

انرژی خورشیدی

انرژی بادی

نیروگاه برق آبی

گـــروه داهی بنداد دارای تیم های مختلفی از مهندسان مجرب و متخصص در رشته ها و زمینه های فعالیتی متفاوت اســـت که تبحر لازم را برای مهندسی، تأمین تجهیزات، ساخت و مدیریت پروژه های نیروگاهی و صنعتی برق آبی دارا هستند و به راحتی میتوانند پروژه ی طراحی تا احداث و تحویل یک نیروگاه آماده به کار را مدیریت کنند. فعالیتهای گروه داهی بنداد در زمینه ی مربوطه به حوزه ی تولید انواع نیروگاههای برق آبی به شکل زیر است:

انرژی موج آبی

بــه لطف انرژی مکانیکی که توسط حرکت امواج ایجاد میشود، میتوان با بهره گیری از توربین های آبی مخصـوص، امکان تولید بــرق را فراهم کرد. از مزایای تولیـد بـرق توسـط انرژی امواج، میتـوان تولیدِ بـرق بـدون وقفـه را نـام بـرد. ایـن منبـع انرژی، ویژگی های زیر را دارد:

انرژی خورشیدی

گــروه داهی بنداد در زمینه ی تولید انرژی بــا بهره گیری از منابع تجدیدپذیر، پایه و اساس فعالیت هایش را حول یکی از پربازده ترین روش ها گذاشـته است که از در دســترس ترین و مناسب ترین منبع انرژی، یعنی خورشـید، بـه دست می آیـد. بهره گیری از انرژی خورشیدی بـرای تولید بـرق خارج از شـبکه (Grid Off) و متصـل بـه شـبکه (Grid On) در روش های مختلفـی صورت میگیرد که گروه داهی بنداد، بنابر نیاز مشتریانش، در جهت ارائه ی مناسب ترین، بهینه ترین و به صرفه ترین منبع انرژی میتوانـد بـا تکیه بـر فرآینـد مهندسـی پـروژه و بررسـی اطلاعات و داده هـا، تجهیزات لازم را تـدارک دیده و اقـدام بـه احـداث نیـروگاه کنـد.

انرژی متمرکز حرارتی-خورشیدی (CSP)

حیطه ی تخصصی گروه داهی بنداد، انرژی متمرکز حرارتی - خورشـیدی (CSP ) اسـت کـه عملکرد آن براساس انعکاس نـور خورشـید و تمرکز آن بـر یک کالکتور اسـت تـا حـرارت لازم بـرای تبخیـر مایـع (غالبـا آب) فراهم شود و در ادامه، بخار داغ برای چرخاندن توربین یـا حرکت پیسـتون موتـور رفت و برگشـتی بـه کار رود و در عمـل، محـرک مکانیکـی محـرک الکتریکـی را بچرخانـد و بـرق تولیـد کنـد. سـامانه حرارتی-خورشـیدی بر پایه ی دو فنـاوری کار میکند:

برج مرکـزی: متمرکز سـاختن انعـکاس نور آینه ها روی بـرج کالکتور مرکزی

تغـار سـهموی: در ایـن روش، از آینه هـای سهموی (مقعر) استفاده می شود کـه در کانون آنها یـک تیـوب حـاوی روغـن ناقـل حرارت وجـود دارد، بـا متمرکـز شـدن حرارت بـر روی تیـوب، روغـن داغ شـده و برای تبخیـر آب داخـل کانال هـا و لوله هـا بـه کار می رود و آب تبخیر شده مستقیما بـه توربیـن یـا موتـور منتقـل شده و برق تولید می کند.

انرژی خورشیدی (فوتو الکتریک)

گـروه داهی بنـداد در زمینـه ی تولیـد بـرق مسـتقیم از خورشـید نیـز فعالیـت میکنـد. سیستم های فوتوولتائیک (PV) ما مجهز به کالکتور های متحرک هستند و به گونه ای طراحی شده اند تا از نور خورشید حداکثر میزان استفاده را داشته باشند. کارایی این کالکتور ها بیشتر در مناطق ناهموار مشخص می شود که در این مناطق می توانند حرکت خورشید را ردیابی کرده و در جهت آن حرکت کنند. این ویژگی نوآورانه نه تنها کارایی کلی مزرعه خورشیدی را افزایش می دهد، بلکه محدودیت در انتخاب محل مناسب برای احداث این مزارع را هم برطرف می کند.

علاوه بر این، انرژی جذب شده مستقیماً به الکتریسیته تبدیل می‌شود، که سپس می‌تواند از طریق مخزن هیدروژن و سیستم ذخیره انرژی بر مبنای باتری (BESS) ذخیره شود. این فناوری پیشرفته ذخیره کارآمد و پیوسته انرژی الکتریکی را تضمین می کند.

ذخیره انرژی نمک مذاب

بزرگترین ضعف سیستم حرارتی خورشیدی ذخیره انرژی است. برای تولید برق در شب یا در شرایط آب و هوایی نامساعد ابری، انرژی حرارتی باید ذخیره شود. در نیروگاه های حرارتی – خورشیدی، فرآیند ذخیره انرژی حرارتی با استفاده از مخازن ذخیره انرژی حرارتی (TES) انجام می شود. این مخازن حرارتی می توانند حاوی یک سیال جاذب گرما (سیال ذخیره انرژی حرارتی، TESF)، مانند نمک مذاب، روغن حرارتی یا گاز CO2 باشند.

فرآیند ذخیره انرژی به گونه ای عمل می کند که سیال انتقال حرارت از واحدهای گیرنده به مبدل های حرارتی درون مخازن حرارتی منتقل می شود و تبادل گرما بین سیال انتقال حرارت و مواد داخل مخزن حرارتی را تسهیل می کند. گروه داهی بنداد به عنوان پیشگام در ارائه این سیستم های ذخیره سازی ایستاده است.